Markus Brückl

Contact

name Markus Brückl
affiliation Technische Universität Berlin
Faculty I – Humanities
Fakultät I – Geistes- und Bildungswissenschaften
Institute for Language and Communication
Institut für Sprache und Kommunikation
Chair for Communication Science
Fachgebiet Kommunikationswissenschaft
postal address

TU Berlin
Sekr. HBS 9
Hardenbergstraße 16–18
10623 Berlin

room

HBS 4.03

phone

+49(0)30 314-79882

e-mail mAkUs[Et]brYkl.de